موافقان

پیوندهای با موافقان

مناظره چند همسری جلسه اول

 موافقان از موسسه حیات حسنی اساتید محترم حجت اسلام اسلامیه و حجت اسلام دکتر آذری و مخالفان از موسسه عطر…

بیشتر بخوانید »

نظر كسی كه به قول مقام معظم رهبری تئوريسين جمهوری اسلامی است

استاد شهید آیت الله مطهری که به گفته امام کتاب هایشان قابل استفاده و حاصل عمر امام بودند و به…

بیشتر بخوانید »
بستن